Regulamin serwisu

Regulamin platformy edukacyjnej AKUPOINT.EU

Artykuł 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem platformy edukacyjnej AKUPOINT.EU, dostępnej pod adresem internetowym akupoint.eu, jest Zerbst & Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, REGON:
  387168308, NIP: 9532778905, KRS nr 0000862473 z siedzibą w Bydgoszczy,
  ul. Grudziądzka 27-29, 85-130 Bydgoszcz. Adres poczty elektronicznej przewidziany do kontaktu z usługodawcą to: biuro@zerbst.pl.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Usługobiorców korzystających z platformy edukacyjnej zwanej dalej Serwisem i określa zasady korzystania ze Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Zerbst & Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, REGON: 387168308, NIP: 9532778905, KRS nr 0000862473 z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 27-29, 85-130 Bydgoszcz, a zasady i zakres ich przetwarzania określa polityka prywatności dostępna w Serwisie.

Artykuł 2. DEFINICJE

 1. Cennik – ceny pakietów dostępu do treści Serwisu dostępne na stronach Serwisu.
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, zawierająca z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w ramach Serwisu.
 3. Usługodawca – Zerbst & Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  z siedzibą w Bydgoszczy,
  ul. Grudziądzka 27-29, 85-130 Bydgoszcz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, REGON:
  387168308, NIP: 9532778905, KRS nr 0000862473.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 6. Serwis – platforma edukacyjnej prowadzona przez Usługodawcę pod adresem internetowym AKUPOINT.EU.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Konto – konto klienta w Serwisie. Są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o wykupionym pakiecie dostępu do treści i funkcjonalności Serwisu.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu, oferująca dostęp do materiałów edukacyjnych.

Artykuł 3. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Adres Usługodawcy: ul. Grudziądzka 27-29 , 85-130 Bydgoszcz.
 2. Adres e-mail Usługodawcy: biuro@zerbst.pl.
 3. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: ING Bank Śląski nr konta: 43 1050 1139 1000 0090 3231 6318.
 4. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

Artykuł 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z Serwisu niezbędne są:

 1. Multimedialne urządzenie końcowe (komputer, laptop, smartfon, tablet i inne) z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa z możliwością zapisu plików cookies.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Artykuł 5. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Usługodawca zapewnia dostęp do Serwisu Klientowi w zgodnie z opłatą umieszczoną w Cenniku.
 2. Ceny podane w Cenniku są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i Polityką prywatności.
 4. Jedno Konto przewidziane jest wyłącznie dla jednego Usługobiorcy.
 5. Usługodawca ma prawo do zablokowania konta Usługobiorcy bez prawa do zwrotu opłaty, jeżeli rozpozna, że konto użytkowane jest niezgodnie z Regulaminem.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji treści Serwisu.
 7. Serwis oraz udostępniane w nim treści stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) i chronione są na mocy tejże ustawy.

Artykuł 6. REJESTRACJA

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy Usługodawcy.

Artykuł 7. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu wykupienia dostępu do Usługi elektronicznej w Serwisie należy:

 1. Zalogować się do Serwisu poprzez utworzone wcześniej Konto.
 2. Wybrać pakiet określający czas dostępu do Usługi elektronicznej w Serwisie będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup” (lub równoznaczny).
 3. Potwierdzić wybrany pakiet będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź i przejdź do płatności” (lub równoznaczny).
 4. Po zaksięgowaniu płatności za zamówienie niezwłocznie aktywowany jest dostęp do Usługi elektronicznej w Serwisie, co jest potwierdzone wysłaniem wiadomości e-mail na podany adres Usługobiorcy podczas rejestracji.
 5. Jeżeli podczas rejestracji Usługobiorca zaznaczy opcję wystawienia faktury, Usługodawca wystawi fakturę w formie elektronicznej na dane rozliczeniowe podane podczas rejestracji i prześle ją na podany przez Usługobiorcę adres poczty e-mail.

Artykuł 8. METODY PŁATNOŚCI

 1. Obowiązującą metodą płatności w Serwisie jest płatność za pomocą operatora szybkich przelewów imoje, której właścicielem jest ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.
 2. Operatorem kart płatniczych jest ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice,   NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909, Krajowy Rejestr Sądowy – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer rejestru: KRS 0000005459.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Serwisu po przekierowaniu na serwis imoje przed dokonaniem płatności.

Artykuł 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny do momentu rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy.

Artykuł 10. REKLAMACJA

 1. Reklamacja może być złożona przez Usługobiorcę za pomocą tradycyjnej poczty przesłanej na adres Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Zaleca się, aby Usługobiorca opisał w sposób jak najbardziej szczegółowy okoliczności wystąpienia nieprawidłowości w świadczeniu usługi przez Usługodawcę, podanie daty wystąpienia nieprawidłowości, roszczenia Usługobiorcy oraz podał swoje dane kontaktowe.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania reklamacji.

Artykuł 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis sporządzane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
error: Kopiowanie treści jest niezgodne z regulaminem usługi!